Met uitsterven bedreigde planten

Met uitsterven bedreigde planten

Naast de dreiging dat verschillende diersoorten uit zullen sterven indien er geen drastische maatregelen genomen worden, komt het IUCN http://www.iucnredlist.org/nu ook met een rode lijst van bedreigde planten. Vooral vaatplanten hebben te lijden aan de extreme achteruitgang in het aantal beschikbare soorten.

Oorzaken achteruitgang beschikbare (vaat)planten

De grootste veroorzaker van de achteruitgang van het verminderde aantal vaatplanten is de mens. Door toename van voedselarme ecosystemen, waaronder schrale graslanden, hoogvenen, de kalkrijke bossen en niet bemeste akkers gecombineerd met de toename van het verkeer en landbouw (stikstof) in Nederland gaan diverse plantensoorten verloren. De significante afname is te zien aan het feit dat planten als de Beemdkroon, Kleine ratelaar en Korenbloem op de Rode Lijst te vinden zijn.